PHOTOS

Heavy seas strip sand to reveal long line of tank traps on Stockton beach