OPINION

Simon Walker exercises his winter routine